Δημοσιεύουμε το υλικό (ΠΔ 74 και 75) και τις σχετικές εγκυκλίους 45 και 48 του Υπουργείου


Εσωτερικών για τα αιρετα όργανα Α και Β Βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΠΔ 74 ΕΝ.ΠΕ

Εγκύκλιος 48 ΕΝ.ΠΕ

ΠΔ 75 Κ.Ε.Δ.Ε.

Εγκύκλιος 45 ΠΕΔ και Κ.Ε.Δ.Ε.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *