Πεντάμηνες προσλήψεις ανέργων σε δήμους και περιφέρειες


koinofelis ergasia

Υπερψηφίστηκε από τους βουλευτές των τριών κομμάτων της κυβέρνησης τροπολογία στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών,  η οποία προτάθηκε από το ΠΑΣΟΚ και αφορά στην  προσωρινή ολιγόμηνη πρόσληψη ανέργων στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας σε  εκτέλεση Ειδικού Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους, οι οικογένειες των οποίων δεν έχουν ούτε έναν εργαζόμενο, προκηρύσσεται δε  και επιχορηγείται από τον ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση «ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού καταρτίζει Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για την απασχόληση ανέργων σε Δήμους και Περιφέρειες, το οποίο εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,   Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εσωτερικών».

Οι καθαρές αμοιβές για τους προσληφθέντες «ορίζονται κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας, σε 19,6 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερες από 490,00 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους – εργαζόμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και σε 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι πάνω από 427,00 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους – εργαζόμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών. Εκτός από τα παραπάνω καταβαλλόμενα ποσά, οι δικαιούχοι φορείς δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή ή ενίσχυση στους ωφελούμενους- εργαζόμενους».

Η  διαδικασία που προβλέπεται για την κατάρτιση του σχετικού πίνακα κατάταξης των ανέργων στηρίζεται «σε αντικειμενική μοριοδότηση των οικονομικών, κοινωνικών και οικογενειακών χαρακτηριστικών των ωφελουμένων.  με στόχο να προταχθούν με αντικειμενικό και αδιάβλητο τρόπο μέσω αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών διαδικασιών οι ομάδες των ανέργων που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη», ενώ την εποπτεία των προσλήψεων θα την έχει το ΑΣΕΠ.

Με την κοινή υπουργική απόφαση του προηγούμενου θα ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες όπως:

α) το πλαίσιο ένταξης, ο στόχος, το αντικείμενο και η διάρκεια του προγράμματος,

β) οι δικαιούχοι φορείς (Δήμοι και Περιφέρειες),

β) οι ωφελούμενοι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι έχουν δυνατότητα επιλογής μέχρι και τριών  (3) φορέων,

δ) τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελούμενων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος  του ΟΑΕΔ. Τα κριτήρια  μοριοδότησης αυτών, ορίζονται ενδεικτικά ως τα εξής:

i)             στο χρονικό διάστημα της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, όπως αποτυπώνεται στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

ii)              ο αριθμός των ανήλικων τέκνων,

iii)             η οικογενειακή κατάσταση,

iv)             το οικογενειακό εισόδημα,

v)              η τυχόν ύπαρξη άλλων ανέργων στην ίδια οικογένεια.

ε) η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, κατάρτισης προσωρινού πίνακα κατάταξης ανέργων, υποβολής ενστάσεων, εξέτασης αυτών από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και κατάρτισης του τελικού πίνακα κατάταξης ανέργων,

στ) η υποχρεωτική πρόσληψη του προσωπικού των υποδειχθέντων ωφελουμένων από τον ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης.

ζ)  κάθε άλλος αναγκαίος όρος ή προϋπόθεση για την υλοποίηση του προγράμματος.

Σύμφωνα με τη ψηφισθείσα διάταξη: «Το ΑΣΕΠ εποπτεύει την τήρηση των αρχών της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών προσλήψεων και ελέγχει τη νομιμότητα των προσλήψεων που διενεργούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις πρόσληψης ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του δικαιούχου φορέα».

Οι ωφελούμενοι  απολύονται αυτοδικαίως με τη λήξη του προγράμματος, χωρίς καμία αποζημίωση και χωρίς διαπιστωτική πράξη ενώ κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους  ασφαλίζονται στη μεικτή ασφάλιση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ- ΕΤΕΑ. Οι αναλογούσες εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη καλύπτονται από τον ΟΑΕΔ. Για την εφαρμογή και εκτέλεση του προγράμματος, οι δικαιούχοι φορείς υποχρεούνται να διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια, στον τόπο παροχής εργασίας, των ωφελουμένων – εργαζομένων.

Αναδημοσίευση από το http://www.localit.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *