Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014, σε δικαιούχους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους-Γ ́ κατανομή έτους 2014.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *