Έξυπνες πόλεις και καινοτόμες λύσεις


smart cities

Στην ανάπτυξη τουλάχιστον 20 καινοτόμων λύσεων,  οι οποίες θα μπορούν να συνδυάζουν ενεργειακές και μεταφορικές τεχνολογίες έως το 2020 αποτελεί ένα από τους βασικούς στόχους του προγράμματος «Έξυπνες πόλεις και κοινότητες –ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας (ΕΣΚ)». Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται Πρόσκληση υποβολής προτάσεων «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει από το 2012 πρωτοβουλία για μία ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας με στόχο την κοινή αξιοποίηση πόρων, τόσο για την ανάπτυξη όσο και για την ολοκλήρωση των τομέων της ενέργειας, των μεταφορών και των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στις πόλεις.

Η Επιτροπή πρότεινε μία σύμπραξη που θα καθοδηγείται από τη βιομηχανία σε συνεργασία με τις πόλεις.  Φέρνοντας σε επαφή τοπικές αρχές, επιχειρηματίες και εκπροσώπους κοινοτήτων, η σύμπραξη προσφέρει ένα φόρουμ όπου οι διάφοροι συμμετέχοντες μπορούν να προτείνουν, να επεξεργαστούν και να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις και στη συνέχεια να τις κάνουν πράξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ταυτοποίησης των στοιχείων του δικαιούχου από τη σχετική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECAS) μέχρι την 7η Μαΐου 2014.

Αναλυτικά η σχετική πρόσκληση 

Αναδημοσίευση από www.localit.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *