Κατανομή 117 εκ. € για προνοιακά επιδόματα στους Δήμους και 21,5 εκ. € για λειτουργικά σχολείων


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *