Κατανομή ποσού 2.800.000,00 € από τους ΚΑΠ, στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.) της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους, έτους 2012.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *