Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85 Α 11-4-12) Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ

Ο Νόμος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *